• Ana Sayfa
  • Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı – AKAEV

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı – AKAEV

Ahilik Vakfı

Bir ülkenin sosyal ve iktisaden kalkınması, ancak kendi tarihî değerlerinin, günün şartlarına göre yeniden yorumlanmasıyla mümkündür. Geri kalmışlıktan ileri medeniyet seviyesine ulaşan Japonya gibi birçok gelişmiş ülke bize bunu göstermektedir. Bu ülkelerin kalkınmalarındaki temel etmen, ahilik ilkelerinin asıl öğelerinden olan “ahlâk” ve “çalışmanın” yani alınteri ile dürüst kazancın, düzene hakim olmasıdır.

Anadolu’da 13. yüzyılda kurulan ahilik teşkilâtı esnaf, sanatkâr, sanayici ve ticaret erbabını asırlarca bünyesi içerisinde barındırdığı, iş ve meslek ahlâkını kurup koruduğu, ortaya koyduğu ilkelerle de sadece meslekî kuruluşlara değil, toplumun her kesimindeki insana hitap ettiği bilinmektedir. Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, tarihî ve sosyo-ekonomik değerlere haiz önemli bir kurum olan Ahiliği, günümüzün bazı sorunlarına, bilimsel araştırma ve yayın yoluyla çözüm getirme ve tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Ahilik Vakfı, bu gayeler doğrultusunda, kuruluşundan itibaren yurt içinde ve yurt dışında panel, sempozyum ve konferanslar tertip ederek ahiliği kamuoyuna tanıtma gayreti içindedir.

Vakıf, üniversitelerimiz ile işbirliği yaparak ahilik konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim adamlarının projelerini desteklemektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda tertip edilen Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarında, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu üyesi bulunan Vakıf, hem programın hazırlanmasına hem de kutlama etkinliklerine katkı sağlamaktadır. Her yıl Eylül Ayı’nın üçüncü haftası, Türkiye’de “Ahilik Haftası” olarak kutlanmakta ve beş yılda bir “Uluslararası Ahilik Kongresi” tertip edilmektedir.

Ahilik Teşkilatı tarihte Sivil Toplum niteliklerine özdeş çalışmalar gerçekleştirmiştir. Devlete yol göstermiş fakat devletten görev talep etmemiştir. Bu nedenle bahsolunan kuruluşların demokratik özellikleri bulunmaktadır. Sivil toplum ve demokrasinin başarısı, sebep sonuç ilişkisiyle açıklanabilir. Bunlardan birinin iyi işlemesi diğerinin başarısının sonucudur. Ahilik Teşkilatının başarısı bu bağlamda değerlendirilmektedir. Ahi Kültünü Araştırma ve Eğitim Vakfı da, Ahilik Teşkilatının sivil toplum ilkelerine dayanan, devlete yük olmadan, gönüllülük esasına göre hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda ele alınan 4077 sayılı “Tüketiciyi Koruma Kanunu” nun hazırlık çalışmalarında, Ahilik Vakfı’nın görüşleri de alınmıştır. Adı geçen kanunda, ahilik sistemindeki tüketiciyi koruma usûllerinden yararlanılmıştır. Ahilik Vakfı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile kurulan “Tüketici Konseyi’nin asil üyesidir”.

1984 yılında kurulan Vakıf, Türk kültürüne bin yıl kaynaklık eden ahiliğin, başta ahlâk olmak üzere çalışma, hoşgörü birlikte kazanma, birlikte yaşama ve birlikte kazanma ilkelerini ortaya çıkarmıştır. Ahiliğin sevgi, hizmet, inanç, yardımlaşma, eşitlik gibi ilkeleri gözönüne alındığında günümüz evrensel değerleri ile örtüştüğü görülmektedir. Bu nedenle sözkonusu değerlerin sosyal bilimler ve teknik bilgilerden de yararlanmak suretiyle günlük hayata geçirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Tarihimizden miras kalan bu değer birikimlerimiz, şu anda sahip olduğumuz tüm maddi birikimlerimizden daha değerli bir hazine oluşturmaktadır. Tarih ve uygarlığımızdan gelen bu imkânların, Atatürk Türkiye’sinin bugünkü potansiyeline monte edilmesi gerekmektedir.

Bir üretim, eğitim ve kalkınma modeli olarak algılanması gereken Ahilik, zamanımızın şartlarına göre, toplumun benimseyip kabul göreceği tarzda, yeniden yorumlanmalı, bunlara yeni işlevler yüklenerek, yepyeni bir iş ahlâkı ve müteşebbüs ruhu yaratılmalıdır.

Vakfımız bu düşünceden hareketle, Ahilik sisteminin esaslarından ve fikriyatından, günümüz koşullarını ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak, bundan hangi ölçülerde yararlanılabileceğini araştırmak, toplumumuza üstün ahlâksal değerleri, sosyal yardımlaşmayı, dayanışmayı, kaliteli bol ve ucuz üretim imkânlarını sağlamak… kısaca Ahilik sistemini günümüze uyarlamak üzere yeni bir model geliştirme gayretindedir.

Adına ASKMOD (*) dediğimiz bu model üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, adam kayırma… gibi yolsuzluklarla mücadelelerde Ahilik İlkelerinin önemi bir kat daha artmaktadır. Temiz toplum oluşmasında ve kaliteli üretimde de Ahilik ilkelerine gereksinme duyulmaktadır. Bugün işletmelerin yeni yeni algıladıkları “Toplam Kalite” ve Tüketicinin Korunması gibi kavramlar Ahiliğe dayanmaktadır.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı yurt içinde ve yurt dışındaki kütüphanelerde, arşivlerde Ahilikle ilgili önemli tarihsel bilgileri toplamakta, bu bilgi ve belgeleri muhafaza etmektedir. Bahsolunan çalışmalarıyla Vakıf, bilgi verileri bakımından ülke genelinde merkez konumundadır. Vakıf yayın faaliyetlerine önem vermektedir. Elinizdeki “Sade Yayıncılığın” çıkardığı Ahilik ve Demokrasi kitabıyla yayın adedi 13’e çıkmıştır.

vakfiye

(Yukarıdaki Vakfiyye: T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ali Emiri tasnifi, Osmanlı İstiklâlinden Önceki Kısım, nr. 2’de bulunan ve 676 (1277) tarihinde tanzim edilen Ahî Evran Vakfı Vakfiyyesinin Sûretidir. )

M. 1277 (H. 676) tarihli vakfiye suretinde (yukarıda görülen) Ahi Evran vakfından bahsedilmektedir. Ahi Evran’ın vefatından sonra tanzim edilen vakıf senedinde vakfın nasıl idame ettirileceği bildirilmektedir. Ahi Evran Vakfı’nın tesisinden 708 yıl sonra Ahilik Araştırma Vakfı kurulmuştur. Bu bilgiler, Ahilik geleneğinin Türk Toplumunda, ne kadar derinlere indiğini göstermektedir.

Vakfın Yönetim Kurulu, Galip Demir (Başkan), Dr. Ali Mazak (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Ahmet Kala, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Aynur Saydam, Av. Eyüp Arıcan ve Duran Demirbaş’tan oluşmaktadır. Vakfın 179 üyesi vardır. 57 üye Ahilik konusunda eser vermiş, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Vakfın 30 kişilik tiyatro grubu her yıl Atatürk Kültür Merkezinde ve diğer kültürel kutlamalarda temsiller vermektedir.

Metin Küçükali, tiyatro grubunun yönetmeni ve Şet Kuşanma Töreninin senaryo yazarıdır. Vakfın Tiyatro grubunun çalışmaları uluslararası kültür etkinliklerine katılmakta ülkemizin insani değerlerini sergilemektedir.

AKAEV

AHİ KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI YAYINLARI:

– Türk Kültürü Ahilik

– Tüketiciyi Koruma Kanunu

– Türkiye Bataktan Kurtarılacak ve Kalkındırılacaktır

– Ekonomik Kalkınma ve Devlet Yönetimi

– Ahilik Nedir ? (İngilizce)

– Ahmet Mithat Efendi’de Çalışma Fikri

– Şemsi Yastıman’ın Hayatı ve Eserleri

– Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecinde Türk Soy, Boy, Oymak ve Cemaatleri

– Osmanlı Devleti’nin 700. Yılında Ahilik

– Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik

– Ombudsman Aranıyor

– Ahilik ve DemokrasiAhilik araştırmalarıyla ilgili kitaplar, Türkiye’nin her yerinde belli başlı kitapçılarda bulunmaktadır.

Vakfın Adresi:
Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı
Topkapı Cad. No: 38 – İSTANBUL
Tel : (0.212) 629 03 39 – 40 / 631 21 10
Faks: (0.212) 629 03 82

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail